header banner
Default

Voorkom gevolgen van ernstige (brand)wonden


Table of Contents

  Algemeen

  Stichting Faridpur ontvangt donatie van kringloopwinkel Samuel in Gytsjerk

  GYTSJERK - Stichting Faridpur heeft zesduizend euro ontvangen van Stichting Samuel. De bestuursleden van beide organisaties wonen in de Trynwâlden. "Kringloopwinkel Samuel verkoopt (gekregen) tweedehands artikelen", vertelt voorzitter Yolanda van Lunzen. "De opbrengst is bestemd voor een kindertehuis in Paramaribo. Omdat dit kindertehuis momenteel een nieuwe leiding heeft en wij niet kunnen achterhalen wat er met ons geld gebeurt, schenken we de opbrengst van de winkel tijdelijk ook aan andere organisaties."

  Stichting Faridpur werd in 2001 opgericht door de Oentjerkers Cees en Neeltje Spronk. Zij wisten steeds mede-vrijwilligers te enthousiasmeren en haalden jaar in jaar uit de benodigde fonds- en sponsorgelden binnen. Ook nu de oprichters vanwege hun leeftijd meer op de achtergrond gaan functioneren, blijft Faridpur een krachtige organisatie die het verschil maakt voor velen in Bangladesh en Nigeria.

  Via Stichting Faridpur opereert een Nederlands team van plastisch chirurgen in deze twee landen kosteloos patiënten met onbehandelde brandwonden of vergroeiingen. Cees Spronk: "Tweemaal per jaar organiseren wij een missie naar een ziekenhuis in Nigeria en eenmaal per jaar naar Bangladesh met een team van plastisch chirurgen en operatie- en anesthesieassistenten. Dat wij komen gaat van mond-tot-mond, wordt bekend gemaakt via de plaatselijke radio en televisie en via aanplakbiljetten. Als wij er aankomen, zitten er 150 tot 200 mensen te wachten. Er zijn ook patiënten voor wie wij niets kunnen doen, bijvoorbeeld patiënten met verlammingen."

  Cees Spronk begon zijn vrijwilligerswerk in Bangladesh in samenwerking met zijn zwager wiens geboorteland dat was en Nigeria nadat hij daar zes jaar als lepra-arts werkte. Cees Spronk zag, en ziet nog steeds, hoe handicaps of mismaaktheid ten gevolge van aangeboren afwijkingen zoals lip- en verhemeltespleten, ziektes zoals lepra en wonden waaronder brandwonden, in deze regio's niet operatief worden behandeld als de mensen daar geen geld voor hebben.

  Stichting Faridpur probeert ook preventief de (relatief grote hoeveelheid) ernstige brandwonden te voorkomen door een brandwondenpreventieprogramma te ondersteuen. "Er wordt vaak gekookt op open vuur, maar medische zorg bij brandwonden is er niet. Dat heeft soms vreselijk misvormend littekenweefsel tot gevolg."

  Stichting Faridpur ondersteunt daarnaast een kindertehuis in Faridpur in Bangladesh, waar zo'n 140 weeskinderen ongeacht van welk geloof een veilige woonomgeving en educatie wordt geboden. In Nigeria ondersteunt de stichting een school en internaat voor kinderen met een beperking.

  Na een indrukwekkende presentatie van bestuursleden van Stichting Faridpur besloot het bestuur van Stichting Samuel dat zij de medische zorg in Nigeria willen ondersteunen, waaronder onderhoudskosten voor het ziekenhuis. Yolanda van Lunzen: "Ze hebben bijvoorbeeld een nieuwe generator nodig. Daar dragen wij graag aan bij. Zonder stroom kunnen zij niemand helpen."

  Sources


  Article information

  Author: Lauren Shepherd

  Last Updated: 1703182204

  Views: 764

  Rating: 3.8 / 5 (33 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lauren Shepherd

  Birthday: 2005-07-06

  Address: 215 West Forks Suite 040, Barnettfurt, UT 27275

  Phone: +4456412787870595

  Job: Park Ranger

  Hobby: Meditation, Singing, Badminton, Sewing, Hiking, Reading, Bird Watching

  Introduction: My name is Lauren Shepherd, I am a lively, skilled, Adventurous, daring, treasured, vibrant, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.